Общо събрание

ПОКАНА

От

 

Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКИ ДАЛМАТИН КЛУБ”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” № 36, вписано в Регистър за юридически лица с нестопанска цел на Пловдивски окръжен съд с решение по фирмено дело № 14632 по описа за 1997 год., с данъчен № 2226158718 и Булстат 121657210, представлявано от Таня Георгиева Арангелова с ЕГН 5609175016, с адрес гр. Пловдив, ул. “Прага” № 6

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКИ ДАЛМАТИН КЛУБ” – гр. Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 03.12.2016 г. в 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе №. 12, ет. 6, Заседателна зала, при следния дневен ред:

 

 

  1. Приемане на нови членове, проект за решение – приема одобрените от УС нови членове
  2. Отчет за дейността през 2015-2016 г., проект за решение – приема отчета за дейността през 2015-2016 г.;
  3. Финансов отчет за 2015-2016 г., проект за решение – приема финансовия отчет за 2015-2016 г.;
  4. Други.

 

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 03.12.2016 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

 

Председател на УС:   ………………………..

/Т. Арангелова/

Вашият коментар